Voorwaarden

VERHUURVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van Twentetap, gevestigd te Hengelo. Kvknummer 08125627
?

Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren en leveren van goederen.
1.2 ?Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze voor ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.?

Huurperiode
2.1 ?Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van
maximaal een dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst
is aangegeven.
2.2 ?Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen,
zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een
gedeelte van een dag als gehele dag.
2.3 ?Indien gehuurde goederen niet binnen de overeengekomen periode
worden geretourneerd, hebben wij het recht de huurprijs door te
berekenen tot het moment, dat de gehuurde goederen alsnog
geretourneerd worden.?

Bezorgen, afhalen en levertijd
3.1 ?Indien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van
verhuurde goederen aan het door de opdrachtgever opgegeven adres en
voor zijn rekening.
3.2 ?De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering.
3.3 ?De goederen dienen gelijk bij binnenkomst te worden gecontroleerd.

Verplichtingen van de huurder
4.1 ?Huurder dient de gehuurde goederen in dezelfde  staat terug te
bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, goed
onderhouden en gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage.
4.2 ?a. Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de gehuurde
goederen.
b. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde
aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op
grond van door ons gegeven uitdrukkelijke toestemming.
c. De huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek onmiddellijk via
mail en/of telefonisch aan ons te melden.?

Eigendom en inspectie
5.1 ?Wij behouden ten alle tijden het eigendom van door ons verhuurd
materiaal en door ons wordt derhalve het recht voorbehouden het
gehuurde ten alle tijden te controleren.
5.2 ?De huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn
volledige medewerking te zullen verlenen.?

Weg raken van materiaal
6.1 ?Indien de gehuurde gedurende de looptijd van de overeenkomst, door
wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de huurder
geraakt, dient de huurder ons daarvan direct op de hoogt te stellen en is
hij gehouden de kosten te vergoeden, zodat de verhuurder per direct een
gelijkwaardig ?artikel kan inkopen.

Beëindiging en opzegging
7.1 ?Een huurovereenkomst kan worden beëindigd wanneer de gehuurde
goederen worden geretourneerd.
7.2 ?Een huurovereenkomst kan tot 2 dagen voor de afgesproken datum
worden opgezegd, tenzij er een bbq of buffet is besteld. Dit kan tot
8 dagen voor de afgesproken datum worden afgezegd.?

Transportkosten
8.1 ?Er wordt bij ?het vervoeren van de
gehuurde goederen transportkosten gerekend:
a. Bezorgkosten tot 20Km vanaf Lijsterweg 91 Hengelo ?€ 20,00
b. Bij meer dan 20 Km vanaf Lijsterweg 91 Hengelo €1,25 per Km.

Aansprakelijkheid
9.1 De persoon die het gehuurde afhaalt, dan wel waar het bezorgd wordt,
blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gehuurde en het betalen van de
kosten en de eventuele bijkomende kosten.?

Contact

Telefoon:
074- 8500788 / 06 - 48076802

Adres:
Lijsterweg 91, 7557 PM Hengelo (kaart)

Internet: www.twentetap.nl
E-mail: info@twentetap.nl